Norsk Affenpinscher Klubb

Helse- og atferdsundersøkelsen hos

Affenpinscher

Utgitt mars 2022


Forord

Helse- og adferdsundersøkelsen for Affenpinscher er nå ferdig. Denne rapporten er en kombinasjon av tekst og tabeller over forekomster av ulike sykdommer og atferds egenskaper. Hvis en egenskap ikke er nevnt, vil det bety at det ikke er noen registreringer, eller at antallet registreringer er ubetydelig slik at en nærmest kan se bort fra forekomsten av den aktuelle «anmerkningen».

Presentasjon av resultater

Resultatene er noen ganger oppgitt som prosenter og noen ganger som et antall. Besvarelser som er angitt i prosenter kan noen ganger gi et ganske grovt bilde. Spesielt vil det i undergrupper med lave tall gi et feil inntrykk. Det kan f.eks. vise seg som veldig høye prosenter f.eks. «100%», men som faktisk bare består av en hund eller to - hvis det blir regnet ut ifra forekomsten av et spesielt symptom. Det kan eksempelvis være 2 hunder som hadde albueleddsdysplasi og begge haltet (=100%). Det er åpenbart at slike prosenter blir svært usikre når tallene er lave. I slike tilfeller er det antall hunder i gruppen som en uttaler seg om.

Ofte er det et hovedspørsmål (f.eks. om en hund har hatt en sykdom/sykdomsgruppe) og noen underspørsmål som er ment å spesifisere for de som har svart ja på hovedspørsmålet. I noen tilfeller vil ikke tallene stemme helt mellom totalantallet «ja» i hovedspørsmål og underspørsmål. Det kan skyldes at noen som har svart «nei» på et hovedspørsmål -likevel har svart på spesifiseringen i underspørsmålet. Likeledes kan antall anmerkninger i noen tabeller være høyere enn sumtallet under tabellen, særlig når det er mulig å krysse av på flere ting for samme hund. Et tenkt eksempel vises under

Sykdom                     Antall
Hosting                         3
Nysing                          4
N (sum)                        6

I dette eksempelet er det gitt anmerkning på 6 hunder; 3 hunder med hoste og 4 hunder med nysing.

Siden det totalt sett er 7 anmerkninger på 6 hunder, betyr det at en hund har hatt anmerkninger på både hosting og nysing.

Undersøkelsen er en oppsummering av eiernes besvarelser og gir forhåpentligvis et godt uttrykk for den reelle situasjonen i rasen. Vanligvis er det ingen grunn til å tro noe annet. Det går imidlertid fram noen steder at alle ikke har svart på alle spørsmål. Årsaken til dette er uklart, man kan skyldes at en ikke finner et alternativ som passer.

Antall svar og svarprosent

I undersøkelsen kom det inn 157 besvarelser. Alle har ikke svart på alle spørsmål. Antallet svar varierer derfor fra enkeltspørsmål til enkeltspørsmål, slik at summen av de enkelte svaralternativer ofte ikke vil summere seg til 157. Husk at det er hovedtrender vi ser etter for å få et inntrykk av hva som er vanlig på rasen. Affenpinscher er liten rase og noen få observasjoner kan gjøre stor innflytelse på en prosentberegning. Det vil derfor noen ganger, særlig for små tall, bli gitt faktiske antall registreringer fordi et prosenttall kan gi et feil inntrykk. Fordi det ikke finnes noen offisiell registrering av dødsdato for norske hunder, er det ikke mulig å vite hvor mange levende hunder vi har for hver rase. Det er derfor vanskelig å få et godt bilde på svarprosenten på en undersøkelse som dette, fordi en ikke vet hvor mange som faktisk kunne ha svart. Likeledes er det svart på noen avdøde hunder for å få dødsårsaker. Fra 2009-2018 (siste 10 år) ble det registrert ca. 313 Affenpinscher i NKK. Prosent svar relativt til registreringstallene siste 10 år, er ~50% (157/313). Dette er en meget god «svarprosent».

Dødsårsaker

For å få et bilde på dødsårsaker har det vært nødvendig at noen svarer på helse også på døde hunder. Det ble gitt opplysninger om 52 døde hunder. Dette er et ganske bra antall, tatt i betraktning at det er en liten rase.

«Temperaturmåling»

Helseundersøkelsen er ment å gi en indikasjon på forekomsten av ulike sykdommer og atferdsutfordringer, og gi raseklubben en brukbar oversikt over forekomsten.


Oppsummering

Generell del (Helseundersøkelsen i sin helhet finner du nederst på siden, pdf)

· I undersøkelsen kom det inn 157 besvarelser. I forhold til de 313 Affenpinscherne som er registrert i NKK over 10 -årsperioden (2009-2018) utgjør de norske hundene en svarprosent på ca. 50%. Dette er en meget god svarprosent.

· Antall svar 157 (48 hannhunder / 52 tisper).

· Ca. 90% av hundene har vokst opp i husholdninger med flere hunder, 34% med andre dyreslag og ca. 40% har vokst opp i familier med barn. Ca. 50% av eierne oppgir at de ikke driver med spesielle aktiviteter, men ca. 45% oppgir utstilling. Ca. 65% av eierne overtok hunden ved 8-10 uker eller seinere.

· 22% av hundene var kastrerte, 12 hannhunder (16,2% av hannhundene) og 22 tisper (26,8% av tispene). Flere hunder kastreres av helseårsaker (53%) i forhold til uønsket atferd (21%).

· Det er spesifisert dødsårsaker på 52 hunder. Alderdom, kreft, hjertesykdom og hjerneslag er blant de vanligste registrerte dødsårsakene.

· Eierne er meget positive til å delta med ytterligere spørsmål og med DNA-prøver for å støtte forskningen på utfordringer i rasen.

Helse

 • 156 svarte på spørsmålet om hundens generelle helse. 86,5% av eierne var godt eller meget godt fornøyd med hundens helse, mens 9% vurderte helsen til middels. 4,5% karakteriserte helsen som dårlig/meget dårlig.
 • Eierene av 117 (76%) hunder svarte nei og 36 (23,4%) svarte at de responderte på at hunden har hatt problemer med hud/pels/øre. Det er registrert flest hunder med analkjertelproblem, ørebetennelse (sjelden) og kløe/hudirritasjon.
 • Det er melketenner som ikke felles som valp og medfødt tannmangel som er hyppigst registrert i rasen.
 • 8 av hundene (5,1%) oppgis med fordøyelsesproblemer.
 • 26 hunder oppgis med brokk; 23 spesifisert som navlebrokk, 3 lyskebrokk. Bare 4 har blitt operert.
 • På spørsmål om hunden har hatt symptomer på hjertesykdom (f.eks. kramper, besvimelse, nedsatt utholdenhet eller pustebesvær), svarer 143 stykker nei (91,7%) og 13 stykker (8,3%) svarer ja.
 • På spørsmål om hunden har hatt symptom på sykdom i luftveisorganene (nese, luftrør, lunger), f.eks. tungpusthet, rennende nese, nysing eller pesing oppgis det at 31 hunder har hatt diagnosen kennelhoste, 7 eiere har sett symptomer på tracheal kollaps. 109 (71,2%) hunder hvor eierne svarer nei på at hunden drar etter pusten (reverse sneez), mens 40 (26,1%) hunder hvor eierne svarer ja og 4 (2,6%) vet ikke.
 • Hos 31 (19,2%) hunder er kennelhoste en av de vanligste rapporterte andre enkeltårsakene.
 • Ingen har oppgitt at hunden er operert for respirasjonsrelaterte problemstillinger.
 • Øyesykdommer er rapportert hos 17 (11%) hunder. Av disse er det 13 hunder med øyebetennelse og da 1-2 ganger i livet, 7 hunder er rapportert med feilstilte øyehår, entopion ektropion og 1 hund er rapportert med katarakt.
 • 39 (25%) hunder oppgis å ha ledd/muskel/skjelett problemer. 23 hunder har patellaluksasjon, 15 hunder oppgis med artrose, 19 hunder har halthet i bakbena, 5 oppgir ryggproblemer.
 • 19 (12,2%) av hundene i undersøkelsen er HD røntget. Tall hentet fra Dogweb viste at 9 stykker var FRI (A/B), 4 stykker med C, 3 stykker med D og 1 med E.
 • Det er anmerkninger på epilepsilignende tilfeller hos 10 hunder.
 • Ingen hunder er rapportert døve.
 • 3 hunder er rapportert ustø i bakparten, ataksi er ikke rapportert.
 • Ca. 5 hunder er rapportert med symptomer som minner om syringomyeli.
 • Forhudskatarr (6 av 75 hannhunder) er hyppigste anmerkning på reproduksjonsorganer hos hannhunder. Halvparten har et relativt lite problem.
 • Hos tisper er 13 hunder rapportert med livmorbetennelse.
 • Innbilt svangerskap, 9 hunder, er også hyppigst registrert. Flere tisper har det som gjentakende utfordring.
 • Fødselsproblemer hos hundene i undersøkelsen; det er rapportert om 21 tilfeller av komplikasjoner ved valping, herav 16 tilfeller av keisersnitt.
 • Det er rapportert 8 tilfeller av urinveisinfeksjon.
 • Det er rapportert 2 tilfeller av hypotyreose, 1 tilfelle av cushing.
 • 14 eiere (9%) oppgir at hunden har hatt kuler/kreftsykdom.
 • Det er registreringer på dødsårsaker på 52 hunder. Alderdom, kreft, hjerteproblem og hjerneslag er blant de vanligste registrerte dødsårsakene.


VEIEN VIDERE

Klubben har gått gjennom helseundersøkelsen og synes det er mye positivt, men også flere ting vi ønsker å ta tak i å jobbe videre med. Vi ønsker alle en frisk/friskere rase, både fysisk og mentalt og klubben ønsker derfor et tett samarbeid med klubbens medlemmer og eiere av rasen.

Vi ser at det er en del som krysser av for diverse angående bakpart (bakben og hofter). Klubben ønsker å finne ut om dette er ett problem (hofter) eller det kan fordeles på ulike plager som f.eks. patellaluksasjon, periodevis halt (pga. skade) eller annet.

Derfor ønsker vi at de som mener det kan være et problem med hofter og ønsker å røntge hunden sin, søker klubben om å få dekket halvparten av utgiftene til dette. Det skal søkes FØR det røntges og dette gjøres i samarbeid med klubben. HD-røntging og tilbakebetaling av halve summen gjelder medlemmer av klubben.

Det er 10 stykker som har krysset av for epilepsilignende anfall og dette er også noe klubben vil til bunns i. Vi ønsker og håper at de av dere som har krysset av her kontakter oss slik at vi kan få til et samarbeid og finne ut hvordan vi kan hjelpe. Vi ønsker å vite om hunden det er krysset av for lever. Er hunden død vil vi vite om dødsårsaken, om mulig. Lever hunden vil vi vite diagnose, om det finnes en diagnose. Er det ikke noen diagnose så ønsker klubben å hjelpe til å finne ut av dette. Vi vil da i samarbeid med veterinær (din veterinær og veterinærhøyskolen) finne ut hva vi bør gjøre for å finne ut hva som feiler hunden. Klubben tar kostnadene ved en eventuell MR skanning på hunden. Dette gjelder ALLE som har kysset av for epilepsilignende anfall.

Det er noe fødselsproblemer og dette ønsker vi å se bedre tall på i fremtiden. Vi vil kontakte veterinær og etter hvert oppdretterne i Norge for å finne ut hva vi kan gjøre for å bedre dette.

Vi ønsker å få til ett eller flere webinar i året hvor vi vil ha foredrag med veterinær om diverse småproblemer vi som hundeeiere har og annet vi kan tenke oss å høre mer om. Dette vil da bli på Teams og gratis for medlemmer og en påmeldingsavgift for ikke medlemmer.

Klubben fjerner under avlskrav for godkjente kull «bør ikke» doble på feil og mangler til skal ikke doble på feil og mangler.

Klubben har fulgt opp patellaluksasjon med å sette dette som et krav at det skal være offentlig for å kunne få stamtavle fra NKK på valpene. Og for å få et godkjent kull i klubben skal det parres kun på 0/0.

Øye, der velger vi å fortsette å ha som krav at øyelysningen ikke skal være eldre enn 2 år ved parringstidspunktet da vi har lite sykdom på affenpinscheren. Vi ser at det er noe feilstilte øyehår, entropion ektropion og inne på dogweb registrerer vi også noen med ppm og enkelttilfeller av annet, men ingen medfødte sykdommer. Klubben vil her hvert år vurdere om vi skal forlange øyelysning hvert år i stedet for hvert andre år, for godkjente kull.

Klubben vil i fremtiden gjennomføre en ny helseundersøkelse for å se om vi har klart å forbedre helsen på rasen. Det må gå noen år så vi kan se om det er noen utvikling, og antall år det skal gå før ny helseundersøkelse gjennomføres vil klubben rådføre seg med veterinærhøyskolen og følge deres anbefalinger.

Styret takker alle som tok seg tid til å være med å svare på helseundersøkelsen. Vi vet nå hva vi som klubb skal ta tak i å jobbe videre med og det hadde vi ikke visst uten hjelp fra alle dere.

Fra 2009-2018 (siste 10 år) ble det registrert ca. 313 Affenpinscher i NKK. Prosent svar relativt til registreringstallene siste 10 år, er ~50% (157/313). Dette er en meget god «svarprosent».